لیست کلاس های آنلاین چهارم دبستان

جلسه اول

درس فارسی چهارم پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
ورود به کلاس درس
مانده تا شروع کلاس

23 شهریور

20:35

جلسه دوم

درس هدیه های آسمان چهارم پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
ورود به کلاس درس
مانده تا شروع کلاس

24 شهریور

08:32

جلسه چهارم

درس فارسی چهارم پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
ورود به کلاس درس
مانده تا شروع کلاس

27 شهریور

10:39