لیست آزمون های آنلاین پنجم دبستان کلاس طراوت 1

مدادکاغذی2

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

20 آبان

09:00

پنجم

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

18:30

پرسش کلاسی قسمت اول درس6

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

09:10

درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

20 آذر

20:30

مدادکاغذی3.درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

09:10

پرسش درس 5و6و7

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

13 دی

09:05

پرسش کلاسی درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

30 دی

09:05

آزمون چهارضلعی

درس ریاضی پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

15 بهمن

10:05

پرسش دوم کلاسی درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

18 بهمن

09:05

آزمون ورودی علوم (10 مهرماه)

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

10 مهر

08:05

آزمون ورودی (12 مهرماه)

درس فارسی پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: رقیه همایونزاده پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

12 مهر

10:30

آزمون ماهانه (پایه پنجم)

درس هوش پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: خانم سعادتی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آزمون ماهانه (25 مهر پایه پنجم)

درس هوش پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: خانم ذبیح اللهی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: رقیه همایونزاده پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

آزمون جامع(9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

آزمون جامع ( ۹ آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

هوش 2(25آبان)

درس هوش پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: خانم سعادتی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

25 آبان

16:30

آزمون جامع ( ۸ آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: رقیه همایونزاده پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

09:00

آزمون هوش(24آذر)

درس هوش پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: خانم سعادتی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

24 آذر

16:30

آزمون جامع(1۳دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

13 دی

08:00