لیست آزمون های آنلاین پنجم دبستان کلاس طراوت 2

پنجم

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

18:30

پرسش کلاسی درس6-قسمت اول

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

10:10

مدادکاغذی3-درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

10:10

آزمون ماهانه- ماه آذر (7 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 دی

11:30

پرسش درس 5و6و7

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

13 دی

10:05

پرسش کلاسی درس 8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

30 دی

10:05

آزمون دی ماه - (7 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 بهمن

09:30

آزمون چهارضلعی

درس ریاضی پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

15 بهمن

09:05

پرسش کلاسی دوم درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

18 بهمن

10:05

آزمون بهمن ماه (5 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

5 اسفند

10:00

آزمون فروردین ماه(7 اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 اردیبهشت

10:00

آزمون ورودی علوم (10 مهرماه)

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

10 مهر

10:35

آزمون ورودی (12 مهرماه)

درس فارسی پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: رقیه همایونزاده پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

12 مهر

09:00

آزمون ماهانه (25 مهر پایه پنجم)

درس هوش پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: خانم ذبیح اللهی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آزمون ماهانه (پایه پنجم)

درس هوش پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: خانم سعادتی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: رقیه همایونزاده پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

آزمون جامع (9آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

آزمون جامع (۹ آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

09:00

هوش 2(25آبان)

درس هوش پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: خانم سعادتی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

25 آبان

16:30

آزمون جامع ( 8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

09:00