لیست آزمون های آنلاین ششم دبستان کلاس لاله 1

ششم

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

آزمون ماهانه

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

آزمون ماهانه-ماه آذر (8 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

8 دی

11:30

آزمون دی ماه - (7 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

7 بهمن

11:30

آزمون ماه بهمن- (5 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

5 اسفند

11:30

آزمون ماهانه فروردین(7 اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

7 اردیبهشت

11:30

آزمون ورودی علوم (10 مهرماه)

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

10 مهر

08:55

آزمون ماهانه فارسی(12 مهر)

درس فارسی ششم پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

12 مهر

10:30

آزمون ماهانه (پایه ششم)

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آرمون ماهانه (25 مهر پایه ششم )

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: خانم ذبیح اللهی پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

25 مهر

16:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

آزمون جممع (۹آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

هوش2(25 آبان)

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

25 آبان

15:00

پرسش کلاسی درس3و4

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

26 آبان

09:50

آزمون جامع (8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

10:00

آزمون هوش(24آذر)

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

24 آذر

15:00

آزمون جامع(13 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

13 دی

09:10

آزمون هوش(26 دی)

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

26 دی

16:30

آزمون هوش(۲۷ بهمن)

درس هوش پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

27 بهمن

16:00