لیست آزمون های آنلاین ششم دبستان کلاس لاله 2

پرسش کلاسی درس4

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

27 آبان

11:15

آزمون

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

آزمون ماهانه-ماه آذر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

درس11 و 12

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

12 آذر

10:10

پرسش کلاسی قسمت دوم درس5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

15 آذر

11:45

ازمون کسر در حد کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

16 آذر

10:00

آزمون کسر فراتر از کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

09:00

پرسش کلاسی درس13و14

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

19 آذر

10:05

مدادکاغذی آذر.درس4و5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

11:10

مدادکاغذی3-فصل5و6

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

23 آذر

11:05

پرسش کلاسی

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

3 دی

10:05

ازمون فراتر از کتاب اعداد اعشاری 1

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

3 دی

11:00

اولین پرسش کلاسی درس7

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

6 دی

11:05

آزمون ماهانه-ماه آذر (8 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

8 دی

11:30

پرسش نیروی تماسی

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

16 دی

11:02

آزمون فراتر از کتاب اعشاری2

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

21 دی

10:00

پرسش کلاسی درس17

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

1 بهمن

10:05

آزمون فراتر از کتاب اعشاری و تقارن و دوران

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

5 بهمن

10:00

آزمون دی ماه - (7 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

7 بهمن

11:30

پرسش کلاسی درس18

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

12 بهمن

11:05