لیست آزمون های آنلاین ششم دبستان کلاس لاله 3

ارزیابی فراگیری درس 1و 2

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

29 مهر

11:00

مدادکاغذی2

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

21 آبان

12:00

مدادکاغذی 2

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

24 آبان

12:00

پرسش کلاسی درس4

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

27 آبان

12:00

ششم

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

آزمون ماهانه- ماه آذر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

درس11و12

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

12 آذر

11:10

پرسش کلاسی قسمت دوم درس5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

15 آذر

12:30

آزمون کسر در حد کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

16 آذر

09:00

آزمون کسر فراتر از کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

11:00

پرسش در13و14

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

19 آذر

11:10

مدادکاغذیآذر.درس4و5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

12:10

مدادکاغذی3-فصل5و6

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

23 آذر

10:05

پرسش کلاسی

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

3 دی

11:05

آزمون فراتر از کتاب اعداد اعشاری1

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

3 دی

12:00

اولین پرسش کلاسی درس7

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

6 دی

12:05

آزمون ماهانه-ماه آذر (8 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

8 دی

11:30

پرسش نیروی تماسی

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

16 دی

12:02

آزمون فراتر از کتاب اعشاری 2

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

21 دی

09:00

پرسش کلاسی درس17

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

1 بهمن

11:05