لیست آزمون های آنلاین اول دبستان کلاس شکوفه 3

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

16:00

آزمون جامع (6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

17:00

آزمون جامع(11 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

11 دی

17:00

آزمون جامع (7 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

7 اسفند

17:00