لیست آزمون های آنلاین اول دبستان کلاس شکوفه 1

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

16:00

آزمون جامع (12 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

12 آبان

10:00

آزمون جامع (6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

17:00

آزمون جامع(11 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

11 دی

17:00

آزمون جامع (7 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

7 اسفند

17:00