لیست آزمون های آنلاین دوم دبستان کلاس یاس 1

ارزشیابی ماهانه آبان

درس ریاضی دوم پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تشریحی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

3 آذر

10:00

آزمون ماهانه پایه دوم

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

17:00

آزمون ماهانه-ماه آذر (6 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

6 دی

17:00

آزمون ماهانه دی ماه- (5 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

5 بهمن

11:00

آزمون ماهانه دی ماه- (7 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

7 بهمن

17:00

آزمون آزمون ماهانه- ماه بهمن (۴ اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

4 اسفند

17:30

آزمون ماهانه فروردین ماه (۶ اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

6 اردیبهشت

18:00

آزمون ورودی(10 مهرماه)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

10 مهر

10:00

آزمون جامع 4 آبان

درس قرآن دوم پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا منصوری پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

4 آبان

16:15

آزمون جامع (8 آبان ماه)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

12:30

آزمون جامع (8 آبان) عصر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

14:00

آزمون جامع (8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

12:30

آزمون جامع(18دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

18 دی

15:00

آزمون جامع (9 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 1 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۱) (تستی)

نام معلم: فهیمه صالحی پایه: کلاس یاس 1
مانده تا شروع کلاس

9 اسفند

13:00