لیست آزمون های آنلاین دوم دبستان کلاس یاس 2

آزمون ورودی(10 مهرماه)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

10 مهر

10:00

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

12:30

آزمون جامع (8 آبان)عصر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

14:00

آزمون جامع (8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

15:00

آزمون جامع(18 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

18 دی

15:00

آزمون جامع (9 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس یاس 2 رشته دوم دبستان (کلاس یاس ۲) (تستی)

نام معلم: مریم روز افزای پایه: کلاس یاس 2
مانده تا شروع کلاس

9 اسفند

15:00