لیست آزمون های آنلاین سوم دبستان کلاس نرگس 1

آزمون آغازین

درس ریاضی سوم پایه کلاس نرگس 1 رشته سوم دبستان (کلاس نرگس ۱) (تستی)

نام معلم: مریم روح الله تبار پایه: کلاس نرگس 1
مانده تا شروع کلاس

17 مهر

10:40

آزمون مهر ماه

درس آزمون ماهانه پایه کلاس نرگس 1 رشته سوم دبستان (کلاس نرگس ۱) (تستی)

نام معلم: مریم روح الله تبار پایه: کلاس نرگس 1
مانده تا شروع کلاس

10 آبان

13:00

آزمون ماهانه آبان

درس آزمون ماهانه پایه کلاس نرگس 1 رشته سوم دبستان (کلاس نرگس ۱) (تستی)

نام معلم: مریم روح الله تبار پایه: کلاس نرگس 1
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

10:40

آزمون جامع نیمه اول سال تحصیلی

درس آزمون ماهانه پایه کلاس نرگس 1 رشته سوم دبستان (کلاس نرگس ۱) (تستی)

نام معلم: مریم روح الله تبار پایه: کلاس نرگس 1
مانده تا شروع کلاس

15 دی

11:15

آزمون جامع ( 11 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس نرگس 1 رشته سوم دبستان (کلاس نرگس ۱) (تستی)

نام معلم: مریم روح الله تبار پایه: کلاس نرگس 1
مانده تا شروع کلاس

11 اسفند

10:40