لیست آزمون های آنلاین چهارم دبستان

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

آزمون جامع (9آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

آزمون جامع (9 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

9 آبان

08:00

هوش 2(25 آبان)

درس هوش پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

25 آبان

16:00

هوش (25آبان)

درس هوش پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

25 آبان

16:00

آزمون جامع ( 8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

08:00

آزمون جامع ( 8 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

8 آذر

08:00

آزمون هوش(24آذر)

درس هوش پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

24 آذر

08:00

آزمون هوش(24 آذر)

درس هوش پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

24 آذر

08:00

آزمون جامع(13 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

13 دی

10:30

آزمون جامع(13 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

13 دی

10:30

آزمون هوش(25دی)

درس هوش پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

25 دی

15:00

آزمون هوش(25 دی)

درس هوش پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

25 دی

15:00

آزمون هوش (25 بهمن)

درس هوش پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

25 بهمن

08:00

آزمون هوش (25 بهمن)

درس هوش پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

25 بهمن

08:00

آزمون جامع (9اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 1 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس راحیل 1
مانده تا شروع کلاس

9 اسفند

16:00

آزمون جامع (9 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس راحیل 2 رشته چهارم دبستان (کلاس راحیل ۲) (تستی)

نام معلم: زهرا یوسفی پایه: کلاس راحیل 2
مانده تا شروع کلاس

9 اسفند

16:00