لیست آزمون های آنلاین پنجم دبستان

مدادکاغذی2

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

20 آبان

09:00

پنجم

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

18:30

پنجم

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

18:30

پرسش کلاسی قسمت اول درس6

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

09:10

پرسش کلاسی درس6-قسمت اول

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

10:10

درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

20 آذر

20:30

مدادکاغذی3.درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

09:10

مدادکاغذی3-درس5

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

22 آذر

10:10

آزمون ماهانه- ماه آذر (7 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 دی

11:30

پرسش درس 5و6و7

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

13 دی

09:05

پرسش درس 5و6و7

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

13 دی

10:05

پرسش کلاسی درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

30 دی

09:05

پرسش کلاسی درس 8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

30 دی

10:05

آزمون دی ماه - (7 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 بهمن

09:30

آزمون چهارضلعی

درس ریاضی پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

15 بهمن

09:05

آزمون چهارضلعی

درس ریاضی پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

15 بهمن

10:05

پرسش دوم کلاسی درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 1 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۱) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 1
مانده تا شروع کلاس

18 بهمن

09:05

پرسش کلاسی دوم درس8

درس علوم پنجم پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

18 بهمن

10:05

آزمون بهمن ماه (5 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

5 اسفند

10:00

آزمون فروردین ماه(7 اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس طراوت 2 رشته پنجم دبستان (کلاس طراوت ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس طراوت 2
مانده تا شروع کلاس

7 اردیبهشت

10:00