لیست آزمون های آنلاین ششم دبستان

ارزیابی فراگیری درس 1و 2

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

29 مهر

11:00

مدادکاغذی2

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

21 آبان

12:00

مدادکاغذی 2

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

24 آبان

12:00

پرسش کلاسی درس4

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

27 آبان

11:15

پرسش کلاسی درس4

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تشریحی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

27 آبان

12:00

ششم

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

آزمون

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

ششم

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

4 آذر

19:00

آزمون ماهانه

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 1 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۱) (تستی)

نام معلم: لیلی مهری پایه: کلاس لاله 1
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

آزمون ماهانه-ماه آذر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

آزمون ماهانه- ماه آذر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مرضیه آریج پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

16:00

درس11 و 12

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

12 آذر

10:10

درس11و12

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

12 آذر

11:10

پرسش کلاسی قسمت دوم درس5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

15 آذر

11:45

پرسش کلاسی قسمت دوم درس5

درس علوم ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

15 آذر

12:30

آزمون کسر در حد کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

16 آذر

09:00

ازمون کسر در حد کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

16 آذر

10:00

آزمون کسر فراتر از کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

09:00

آزمون کسر فراتر از کتاب

درس ریاضی ششم پایه کلاس لاله 3 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۳) (تستی)

نام معلم: مهزاد حسنی مقدم پایه: کلاس لاله 3
مانده تا شروع کلاس

18 آذر

11:00

پرسش کلاسی درس13و14

درس مطالعات اجتماعی ششم پایه کلاس لاله 2 رشته ششم دبستان (کلاس لاله ۲) (تستی)

نام معلم: سیده محبوبه محمدی پایه: کلاس لاله 2
مانده تا شروع کلاس

19 آذر

10:05