لیست آزمون های آنلاین پیش دبستانی

آزمون ماهانه دی ماه- (8 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

8 بهمن

16:00

آزمون ماهانه بهمن ماه (6 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

6 اسفند

16:00

آزمون ماهانه فروردین ماه (8 اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

8 اردیبهشت

16:00

آزمون جامع (5 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: پوپک مهدیان راد پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

5 آبان

12:00

آزمون جامع (5 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۱ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۱) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۱
مانده تا شروع کلاس

5 آبان

12:00

آزمون جامع (6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۱ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۱) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۱
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

12:15

آزمون جامع(6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: پوپک مهدیان راد پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

7 آذر

12:15

آزمون جامع(14دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۱ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۱) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۱
مانده تا شروع کلاس

14 دی

12:15

آزمون جامع (14 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: پوپک مهدیان راد پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

14 دی

12:15

آزمون جامع (15 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۱ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۱) (تستی)

نام معلم: طوبی ملکشاهی پایه: کلاس غنچه ۱
مانده تا شروع کلاس

15 اسفند

16:00

آزمون جامع (15 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس غنچه ۲ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۲) (تستی)

نام معلم: پوپک مهدیان راد پایه: کلاس غنچه ۲
مانده تا شروع کلاس

15 اسفند

16:00

تستی

درس هنر پایه کلاس غنچه ۱ رشته پیش دبستانی (کلاس غنچه ۱) (تستی)

نام معلم: مریم جمشیدی پایه: کلاس غنچه ۱
مانده تا شروع کلاس

24 فروردین

10:47