لیست آزمون های آنلاین اول دبستان

آزمون ماهانه- ماه آذر

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

5 آذر

11:00

آزمون ماهانه- ماه آذر (6 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

6 دی

10:00

آزمون ماهانه دی ماه- (5 بهمن)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

5 بهمن

10:00

آزمون آزمون ماهانه- ماه بهمن (3 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

3 اسفند

10:00

آزمون آزمون ماهانه- ماه فروردین (5 اردیبهشت)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

5 اردیبهشت

10:00

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

16:00

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: فاطمه علی نژاد پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

16:00

آزمون جامع (8 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

8 آبان

16:00

آزمون جامع (12 آبان)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

12 آبان

10:00

آزمون جامع (6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

17:00

آزمون جامع (6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

17:00

آرمون جامع ( 6 آذر)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: فاطمه علی نژاد پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

6 آذر

17:00

آزمون جامع(11 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

11 دی

17:00

آزمون جامع (11 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: فاطمه علی نژاد پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

11 دی

17:00

آزمون جامع(11 دی)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

11 دی

17:00

آزمون جامع (7 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 3 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه 3) (تستی)

نام معلم: منصوره شعبانی پایه: کلاس شکوفه 3
مانده تا شروع کلاس

7 اسفند

17:00

آزمون جامع (7 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 1 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۱) (تستی)

نام معلم: سپیده زاهدی پایه: کلاس شکوفه 1
مانده تا شروع کلاس

7 اسفند

17:00

آزمون جامع (7 اسفند)

درس آزمون ماهانه پایه کلاس شکوفه 2 رشته اول دبستان (کلاس شکوفه ۲) (تستی)

نام معلم: فاطمه علی نژاد پایه: کلاس شکوفه 2
مانده تا شروع کلاس

7 اسفند

17:00